Terapia zaburzeń mowy

Gabinet logopedyczny oferuje usługi logopedyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych pacjentów. Obejmują one diagnozę i terapię logopedyczną.

Diagnoza:

 • Polega na ocenie mowy, artykulacji, budowy oraz funkcjonowania narządów mowy,  a także warunków anatomiczno – czynnościowych  pacjenta.

Terapia wad wymowy obejmuje:

 • Wczesna interwencja logopedyczna (opieką obejmuję już kilkumiesięczne niemowlęta jeśli w ich rozwoju brak pewnych zachowań, jak np. brak kontaktu wzrokowego, niepodążanie wzrokiem za bliskimi, brak gaworzenia, co może być sygnałem wielu nieprawidłowości.Stymulacja rozwoju dziecka od pierwszych dni życia polega na rozwoju zdolności motorycznych, poznawczych oraz językowych )
 • Niezakończony rozwój mowy
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Seplenienie – błędna realizacja głosek s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
 • Reranie – wadliwa realizacja głoski r
 • Kappacyzm, gammacyzm – zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d
 • Wymowa bezdźwięczna – realizacja głosek dźwięcznych jako bezdźwięcznych

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji o typie:

 • Afazji
 • Autyzmu
 • Jąkania
 • Rozszczepu podniebienia

Profilaktyka oraz terapia dysleksji:

 • Ćwiczenia wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.